Lunch Pass®

Lunch Pass®

De maaltijdcheque: Het meest gesmaakte extralegaal voordeel van de belgen, tot 57% besparing ten opzichte van salaris!

Uitsluitend bestemd voor de aankoop van voedingswaren, hij laat toe tot €160 toe te kennen per medewerker / maand waarbij u van de vrijstelling van de sociale zekerheid geniet.

Lunch Pass®, de maaltijdcheque van Sodexo

Het extralegale voordeel voor de dagelijkse aankopen van voedingsmiddelen!

 • Gegarandeerd het breedste en gediversifieerde aanvaardingsnetwerk;
Bio winkels Bakkerijen
Markten Viswinkels
Snacks Slagerijen
Restauranten Frituren
Supermarkten ... en nog veel meer
 • Tot €160 netto per medewerker / maand ( d.w.z. € 8 per gepresteerde dag);
 • 12 maanden geldig;
 • Exclusieve voordelen en promoties op Sodexo4You.

Nuttige links:

 • Bekijk het saldo van uw rekening en ga na wat uw uitgaven waren op Sodexo4You.be
 • Zoekmachine: Waar kunt u uw cheques op de Sodexo Card® besteden?

1.     Wat is de maximumwaarde van een Maaltijdcheque?
2.     Mag een werkgever retroactief Maaltijdcheques bestellen voor zijn werknemers? Zo ja, tot wanneer?
3.     Mogen er, binnen dezelfde onderneming, Maaltijdcheques toegekend worden met een verschillende zichtwaarde?
4.     Wat gebeurt er wanneer een werknemer ziek wordt en op voorhand Maaltijdcheques ontvangen heeft?
5.     Wat is het maximum aantal werkdagen dat wekelijks mag gepresteerd worden binnen de onderneming?
6.     Mogen er Maaltijdcheques toegekend worden aan studenten tewerkgesteld in de onderneming als stagiaire of tijdens de zomervakantie?
7.     Mogen er Maaltijdcheques toegekend worden aan het personeel wanneer de onderneming over een restaurant beschikt?
8.     Ben ik verplicht om maaltijdcheques te geven aan al mijn personeelsleden ?
9.     Heeft een deeltijds werknemer recht op evenveel Maaltijdcheques als een voltijds werknemer?
10.   Wat is een werkdag? Moet er een minimum aantal uren gepresteerd worden om recht te hebben op een Maaltijdcheque?
11.   Zijn de maaltijdcheques fiscaal aftrekbaar?
12.   Worden de betaalde kosten aan de ondernemingen die Maaltijdcheques uitgeven, voor het verkrijgen van cheques, als beroepskosten beschouwd? Zijn deze een fiscaal aftrekbare uitgave?
13.   Is de betaalde BTW op de dienstprestaties, betreffende de levering van Maaltijdcheques aftrekbaar? Voor wie?
14.   Mogen de werknemers met een uitzonderlijk statuut (vb. Derde Arbeidscircuit, premiecontracten, enz.) eveneens Maaltijdcheques ontvangen?
15.   Mag een werknemer die twee halftimes presteert bij verschillende werkgevers Maaltijdcheques ontvangen van elke werkgever of mag hij er maar één keer ontvangen?
16.   Welke zijn de risico's wanneer andere voordelen omgezet zijn in Maaltijdcheques?
17.   Mag een collectieve arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk de naam van de werknemers vermelden die recht hebben op Maaltijdcheques?
18.   Mag men voor éénzelfde dag de Maaltijdcheques cumuleren met restaurantkosten, opleidingskosten in België of buitenland, enz.?
19.   Welke zijn de voorwaarden om de berekeningsmethode te kunnen toepassen?
20.   Hoe gebeurt de berekening van de Maaltijdcheques bij de berekeningsmethode?
21.   Welke werkgevers zijn betrokken door artikel 26bis van de arbeidswet van maart 1971?
22.   Wat gebeurt er wanneer de werknemers hun overuren recupereren in de loop van het volgend trimester, wanneer men de berekeningsmethode toepast?
23.   Moeten de Maaltijdcheques aangegeven worden bij de RSZ? Hoe?
24.   Wanneer een uitzendkracht Maaltijdcheques ontvangt, wie zal dan de niet-fiscaal aftrekbare uitgave voor zijn rekening nemen, de werkgever of het uitzendkantoor?
25.   Moeten de Maaltijdcheques gerekend worden bij de afrekening van de opzegvergoedingen?
26.   Moeten er Maaltijdcheques toegekend worden aan een werknemer die zijn opzegperiode niet presteert?
27.   Mag een zelfstandige bedrijfsleider Maaltijdcheques ontvangen?
28.   Hebben de vrijwilligers recht op Maaltijdcheques?
29.   Wat gebeurt er als de werknemer ontslagen wordt of ontslag neemt en op voorhand Maaltijdcheques heeft ontvangen?
30.   Hoe gebeurt de afgifte van de Maaltijdcheques?
31.   In geval er Maaltijdcheques toegekend worden aan het personeel van de publieke sector, gelden dan dezelfde regels als in de privé-sector?
32.   Kan de publieke sector een premie omzetten in de vorm van Maaltijdcheques?
33.   Heeft een telewerker (persoon die thuis werkt) recht op Maaltijdcheques?
34.   Aan welke voorwaarden moeten Maaltijdcheques voldoen om niet als loon beschouwd te worden?
35.   Heeft men het recht om aan nieuwe werknemers pas Maaltijdcheques te geven na de proefperiode van 6 maanden?
36.   Waarom zijn Maaltijdcheques maar 12 maanden geldig?
37.   Waarom kunnen vervallen Maaltijdcheques niet terugbetaald of vervangen worden?
38.   38. Is de combinatie Maaltijdcheques, ARAB-vergoeding (transportsector) en verblijfsvergoeding mogelijk? Geldt dit ook voor de busmaatschappijen?
39.   Kan men het systeem “1 Maaltijdcheque per effectief gepresteerde werkdag” combineren met “de berekeningsmethode”?
40.   Mag men de Belgische Maaltijdcheques in het buitenland gebruiken?
41.   Ben ik verplicht om maaltijdcheques toe te kennen aan een medewerker gedurende een educatief verlof?

 

1. Wat is de maximumwaarde van een Maaltijdcheque?

Er staat eigenlijk geen maximumwaarde op.

De maximum werkgeversbijdrage is € 6,91, de minimum werknemersbijdrage bedraagt € 1,09. De ideale oplossing is dus € 8. (€ 6,91 + € 1,09 = € 8). De cheque kan uiteraard steeds meer bedragen als men de bijdrage van de werknemer verhoogt, wat neutraal is voor de werknemer, aangezien het bedrag van het nettoloon afgaat.

2. Mag een werkgever retroactief Maaltijdcheques bestellen voor zijn werknemers? Zo ja, tot wanneer?

Men mag de Maaltijdcheques niet retroactief bestellen, behalve voor correcties. In de maand die volgt op het trimester moeten de te veel of te weinig toegekende Maaltijdcheques geregulariseerd worden.

Voor de ondernemingen die klant worden, is het van geval tot geval mogelijk om retroactief Maaltijdcheques te bestellen.

3. Mogen er, binnen dezelfde onderneming, Maaltijdcheques toegekend worden met een verschillende zichtwaarde?

Het is gemakkelijk afleidbaar uit de wetgeving dat verschillende zichtwaarden binnen dezelfde onderneming mogen bestaan. Het is echter belangrijk dat de werkgever niet aan arbitraire discriminatie doet. Met andere woorden, werknemers van éénzelfde categorie en die dezelfde werkregimes uitvoeren, moeten Maaltijdcheques ontvangen met identieke zichtwaarden.

Een werkgever die Maaltijdcheques met verschillende zichtwaarden wenst toe te kennen aan verschillende personeelscategorieën moet dit op een objectieve manier doen. Het is temeer van groot belang dat hij voor sociale vrede zorgt binnen zijn onderneming. Bijvoorbeeld, hij zou Maaltijdcheques kunnen toekennen met een zichtwaarde X voor de arbeiders en een zichtwaarde Y voor de bedienden; idem voor voltijdse en deeltijdse werknemers.

Indien de objectiviteit van de verdeling gewaagd zou zijn, is het aan te raden op voorhand het advies van de RSZ te vragen teneinde voor geen verrassingen te komen staan.

4. Wat gebeurt er wanneer een werknemer ziek wordt en op voorhand Maaltijdcheques ontvangen heeft?

De wet voorziet dat er een regularisatie moet plaatsvinden in de maand die volgt op het desbetreffend trimester. Dit heeft als gevolg dat in de loop van de maand die het trimester volgt, waarin de werknemer ziek is geweest, het aantal toegekende Maaltijdcheques geregulariseerd zal worden. Dit wil zeggen dat het aantal teveel toegekende Maaltijdcheques afgehouden zal worden van het aantal Maaltijdcheques van de desbetreffende maand.

5. Wat is het maximum aantal werkdagen dat wekelijks mag gepresteerd worden binnen de onderneming?

Normaal gezien is het 8 uren per dag, 40 uren per week en zondagsrust. In zoverre de wet verschillende afwijkingen aan de bovenvermelde principes voorziet en waar de wet een grote vrijheid laat aan de sociale partners wat betreft de bepaling van de arbeidsduur, is het onmogelijk een standaardoplossing te geven voor deze vraag.

Sommige ondernemingen hebben een stelsel van 5 dagen/week, anderen van 6 dagen/week, sommigen met een stelsel van 40 uren, 39 uren, 38 uren, sommigen voorzien voor enkele gevallen 9 uren/dag, zelfs 10 uren.

De referentie om op deze vraag te antwoorden, is de collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebreke daaraan, het arbeidsreglement van de onderneming.

6. Mogen er Maaltijdcheques toegekend worden aan studenten tewerkgesteld in de onderneming als stagiaire of tijdens de zomervakantie ?

Er moet een Maaltijdcheque worden gegeven indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst of gelijkwaardig.

STAGIAIRS

 1. Gewone stages

  Bepaalde studieprogramma's leggen de studenten op een stage te lopen om het diploma te kunnen verwerven. Is de stage niet bezoldigd, dan is er geen aangifte bij de RSZ vereist en de student is dus niet verplicht Maaltijdcheques te ontvangen. Indien de stagiair-student echter wel bezoldigd is, moet men nagaan of hij/zij gebonden is door een arbeidsovereenkomst. Indien dit het geval is, moet hij/zij Maaltijdcheques ontvangen onder dezelfde voorwaarden als de andere personeelsleden. 

  Naast de verplichte stages, opteren bepaalde studenten of afgestudeerden om een stage te lopen om praktijkervaring op te doen. Om vast te stellen of zij onder toepassing van de socialezekerheidswet vallen maakt men dezelfde redenering als voor de verplichte stages.

 

 1. Stage die toegang verleent tot bepaalde vrije beroepen.

  Deze stagiairs zijn niet aangegeven bij de RSZ, tenzij de stage wordt verricht in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Gewoonlijk zijn de personen die een stage, opgelegd door de reglementen die de toegang tot sommige vrije beroepen regelen (bv. advocaten, gerechtsdeurwaarders, architecten,...), niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en mogen dus geen Maaltijdcheques ontvangen.

STUDENTEN (juli, augustus, september)

Deze studenten zijn gebonden door een arbeidsovereenkomst en moeten dus in principe Maaltijdcheques ontvangen onder dezelfde voorwaarden als de andere personeelsleden.

7. Mogen er Maaltijdcheques toegekend worden aan het personeel wanneer de onderneming over een restaurant beschikt ?

Deze cumul is toegestaan als men enkele voorwaarden in acht neemt.

Allereerst is het belangrijk een onderscheid te maken tussen bedrijfsrestaurants die maaltijden aanbieden aan een lagere prijs dan de kostprijs van de maaltijd en de restaurants die de maaltijd aanrekenen aan dezelfde of duurdere prijs dan de maaltijd op zich. Onder kostprijs van een maaltijd verstaat men de prijs die de werkgever betaalt om de maaltijd te bereiden (in deze prijs zitten de ingrediënten, de lonen, enz. …). Algemeen mag men stellen dat de kostprijs van een maaltijd zich op hetzelfde niveau bevindt als het maximale bedrag van de werkgeversbijdrage aan de maaltijdcheque (ofwel € 6,91). We spreken hier wel over een standaardmaaltijd (samengesteld uit bijvoorbeeld een soep of een licht voorgerecht, een hoofdschotel, een dessert en een drankje) en niet over een snoepje of een tussendoortje.

Indien het bedrijfsrestaurant geen maaltijd verschaft aan een lagere prijs dan de kostprijs, is het probleem van de cumul met maaltijdcheques onbestaand. In dat geval is de werknemer niet verplicht zijn maaltijd te betalen met maaltijdcheques. Indien hij dit toch doet, mag er geld teruggegeven worden op de prijs van de maaltijd en de nominale waarde van de maaltijdcheque.

Indien het bedrijfsrestaurant maaltijden aanbiedt aan een prijs die lager is dan de kostprijs, dan moet de werknemer zijn maaltijd betalen met maaltijdcheques (en mag hij het verschil niet terugbetaald krijgen tussen de prijs van de maaltijd en de nominale waarde van zijn maaltijdcheque).

Indien de werknemer slechts een hoofdschotel neemt, dan kan men schatten dat de maaltijd niet onder de kostprijs aangeboden wordt als de prijs van de hoofdschotel gelijk of meer is dan 60% van het totale bedrag van € 6,91 (€ 6,91 x 60% = € 4,15). In dat geval kan de werknemer het verschil tussen de prijs van zijn maaltijd en van de zichtwaarde van zijn maaltijdcheque terugkrijgen.

8. Ben ik verplicht om maaltijdcheques te geven aan al mijn personeelsleden ?

De maaltijdcheque is een sociaal voordeel van collectieve aard. Daaruit volgt dat de leden van een bepaalde personeelscategorie van dezelfde voordelen moeten kunnen genieten.

De personeelscategorieën moeten vastgelegd worden door een objectief criterium (bijvoorbeeld: statuut van de werknemers, aantal dienstjaren, personeel op de baan of op kantoor, enz.). In de wetgeving wordt niets vermeld van de soorten categorieën. Het is de werkgever die de categorieën bepaalt en hij moet ze rechtvaardigen bij controle.

In ieder geval mag de toekenning van maaltijdcheques nooit discriminerend gebeuren op basis van de werkduur, de duur van het werkcontract, het geslacht van de medewerker, enz.

9. Heeft een deeltijds werknemer recht op evenveel Maaltijdcheques als een voltijds werknemer ?

Eén Maaltijdcheque per effectief gepresteerde werkdag, behalve wanneer de onderneming gekozen heeft voor de berekeningsmethode.

- Indien de onderneming gekozen heeft voor de berekeningsmethode zal een deeltijdse werknemer uiteraard minder Maaltijdcheques ontvangen dan een voltijdse werknemer gezien het in functie is van het aantal effectief gepresteerde werkuren.

- Indien de onderneming een Maaltijdcheque toekent per effectief gepresteerde werkdag, heeft een deeltijdse werknemer recht op een Maaltijdcheque per werkdag ongeacht het aantal gepresteerde werkuren.

In het laatste geval is het mogelijk om in de overeenkomst met betrekking tot de Maaltijdcheques verschillende zichtwaarden te voorzien volgens het statuut van de werknemer (voltijds, halftijds, deeltijds, enz.).

10. Wat is een werkdag? Moet er een minimum aantal uren gepresteerd worden om recht te hebben op een Maaltijdcheque ?

Een werkdag is een periode waarin de werknemer effectief prestaties uitoefent voor de rekening van zijn werkgever.

Dus, feestdagen, ziekteverlof, vakantiedagen, . worden niet beschouwd als werkdagen.

Het feit dat er voor deze dagen loon verschuldigd is door de werkgever, impliceert het niet dat de werknemer recht heeft op een Maaltijdcheque. Dit zijn 2 totaal verschillende concepten.

11. Zijn de maaltijdcheques fiscaal aftrekbaar?

Ja, gedeeltelijk.

De werkgever kan tot €2 per cheque aftrekken van zijn werkgeversbijdrage (van max. €6,91), en dit ongeacht de totale nominale waarde van de maaltijdcheque.

12. Worden de betaalde kosten aan de ondernemingen die Maaltijdcheques uitgeven, voor het verkrijgen van cheques, als beroepskosten beschouwd? Zijn deze een fiscaal aftrekbare uitgave ?

De kosten die hoger liggen dan de nominale waarde van de Maaltijdcheques (kosten voor het afdrukken, de levering, enz.) en die aan de onderneming die de Maaltijdcheques uitgeven betaald worden voor de geleverde prestaties, worden als beroepskosten beschouwd en zijn dus voor de werkgever die Maaltijdcheques aan zijn personeel toekent, een fiscaal aftrekbare uitgave in de zin van artikel 49 van het COM.WIB.92.

13. Is de betaalde BTW op de dienstprestaties, betreffende de levering van Maaltijdcheques aftrekbaar? Voor wie?

De ondernemingen die niet vrijgesteld zijn van BTW en die Maaltijdcheques hebben verkregen, kunnen de op de dienstprestatie betaalde BTW aftrekken. Deze aftrek wordt gedaan volgens de gewone toepasselijke regels omdat die ondernemingen de Maaltijdcheques aankopen voor de behoeften van hun activiteit.
De BTW op de dienstprestatie bedraagt 21%. Het gaat immers om een « dienst ».

14. Mogen de werknemers met een uitzonderlijk statuut (vb. Derde Arbeidscircuit, premiecontracten, enz.) eveneens Maaltijdcheques ontvangen?

De werkgever is verplicht het door de wet voorziene minimum te geven, maar blijft steeds vrij meer te geven dan het gewenste minimum. Indien de werkgever het wenst, kan hij Maaltijdcheques toekennen aan werknemers met een uitzonderlijk statuut.

Met de veronderstelling dat deze werknemers verbonden zijn aan een werkgever door een arbeidsovereenkomst, vallen zij in het toepassingsgebied van de verschillende wetteksten betreffende de Maaltijdcheques. Vanaf het eerste kwartaal 2003 worden geen specifieke bijkomende gegevens meer vermeld op de RSZ-aangifte.

15. Mag een werknemer die twee halftimes presteert bij verschillende werkgevers Maaltijdcheques ontvangen van elke werkgever of mag hij er maar één keer ontvangen?

Een werkdag is een periode waarin de werknemer effectief prestaties levert voor de rekening van zijn werkgever. Indien een werknemer in de loop van éénzelfde kalenderdag prestaties levert voor de rekening van 2 verschillende werkgevers met wie hij verbonden is door 2 arbeidsovereenkomsten (1 arbeidsovereenkomst met elke werkgever), betekent dit 2 werkdagen in de zin van de wetgeving betreffende de Maaltijdcheques.

16. Welke zijn de risico's wanneer andere voordelen omgezet zijn in Maaltijdcheques?

Indien Maaltijdcheques toegekend zijn aan het personeel als omzetting of vervanging van andere voordelen worden ze als loon beschouwd.

Op het niveau van de SOCIALE ZEKERHEID houdt dit in dat de toegekende Maaltijdcheques onderworpen zijn aan sociale bijdragen. Enkel de werkgeversbijdrage in de Maaltijdcheques is dan onderworpen aan sociale bijdragen.

Op fiscaal niveau betekent dit dat de werknemer personenbelasting op de waarde van de Maaltijdcheques moet betalen.

De Administratie zou nalatigheidsinteresten en/of administratieve boetes kunnen vragen.

17. Mag een collectieve arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk de naam van de werknemers vermelden die recht hebben op Maaltijdcheques?

De praktijk en de gebruiken inzake het sociale zekerheidsrecht, het arbeidsrecht en vooral de collectieve werkrelaties kennen in het algemeen deze procedure niet.

In principe is een collectieve arbeidsovereenkomst toepasbaar voor het geheel van de werknemers die onder dit toepassingsgebied vallen, waarbij dat laatste bepaald moet worden in de overeenkomst.

In het algemeen gaat het om alle werknemers van de onderneming of sommige categorieën, nauwkeurig bepaald bij deze.

18. Mag men voor éénzelfde dag de Maaltijdcheques cumuleren met restaurantkosten, opleidingskosten in België of buitenland, enz.?

Hoewel dit soort praktijk in tegenstelling is tot de « historische » filosofie van de Maaltijdcheques, verbiedt geen enkele wettelijke tekst zulke cumulatie. Zowel de fiscale als de sociale wetgeving bepaalt « 1 Maaltijdcheque per effectief gepresteerde dag » zonder andere precisie.

De enige vraag over de cumulatie geregeld door de wetteksten is diegene wat de cumulatie Maaltijdcheque / bedrijfsrestaurant betreft.

19. Welke zijn de voorwaarden om de berekeningsmethode te kunnen toepassen ?

Meerdere voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld worden:

- de onderneming moet onder het toepassingsgebied van artikel 26bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971 betreffende de arbeidsduur, zondagsrust en nachtarbeid vallen ;

- de onderneming moet gelijktijdig voor voltijdse prestaties en voor deeltijdse prestaties zorgen ;

- de toepassing van de berekeningsmethode moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebreke daaraan, in het arbeidsreglement ;

- de Collectieve Arbeidsovereenkomst (of bij gebreke daaraan, het arbeidsreglement) bepaalt het aantal werkuren per dag binnen de onderneming ;

- de Collectieve Arbeidsovereenkomst (of bij gebreke daaraan, het arbeidsreglement) voorziet de berekeningsmethode van het aantal maximum werkdagen binnen de onderneming (voor een voltijdse werknemer, tijdens het trimester).
Het is belangrijk dat de onderneming onder het toepassingsgebied valt van artikel 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 en niet enkel dit artikel toepast.

In principe moet er een collectieve arbeidsovereenkomst zijn. Er is echter een uitzondering aan dit principe, nl. het arbeidsreglement,dat bijzondere voorwaarden inhoudt. Het is dus onwettig voor een werkgever, die geen collectieve arbeidsovereenkomst wil afsluiten, om via het arbeidsreglement deze methode in te voeren.

Eigenlijk is de berekening vooral interessant voor ondernemingen die veel verschillende werkregimes toepassen.

20. Hoe gebeurt de berekening van de Maaltijdcheques bij de berekeningsmethode?

Het totaal aantal effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens het kwartaal moet gedeeld worden door het normale aantal arbeidsuren per dag in de onderneming. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Indien het aldus verkregen getal groter is dan het maximum aantal werkbare dagen van de voltijds tewerkgestelde werknemer in de onderneming in het kwartaal, wordt het tot dit laatste aantal beperkt. Ondernemingen die deze berekeningswijze willen toepassen moeten dat vaststellen bij collectieve arbeidsovereenkomst of, voor de ondernemingen die noch een ondernemingsraad noch een comité voor preventie en bescherming op het werk noch een syndicale delegatie hebben opgericht, in het arbeidsreglement; deze collectieve arbeidsovereenkomst of dit arbeidsreglement bepaalt tevens het normale aantal arbeidsuren per dag in de onderneming en de wijze waarop het maximum aantal werkbare dagen van de voltijds tewerkgestelde werknemer in de onderneming in het kwartaal, wordt berekend. De Maaltijdcheques worden iedere maand, in één of meer keren, aan de werknemer overhandigd in functie van het aantal dagen van die maand waarop de werknemer vermoedelijk effectief arbeidsprestaties zal leveren; uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de werknemer tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties leverde.

21. Welke werkgevers zijn betrokken door artikel 26bis van de arbeidswet van maart 1971?

Het toepassingsgebied van de wet is zo bepaald dat enkel de ondernemingen uit de privé-sector betrokken zijn.

De publieke sector is helemaal niet betrokken bij deze beschikkingen evenals de federale, regionale, gemeentelijke, provinciale administraties, enz.

22. Wat gebeurt er wanneer de werknemers hun overuren recupereren in de loop van het volgend trimester, wanneer men de berekeningsmethode toepast?

Het aantal gepresteerde werkuren zal in het volgende trimester minder zijn aangezien de werknemer uren gerecupereerd heeft.

Voor het vorig trimester daarentegen, was het aantal gepresteerde uren belangrijker.

Met andere woorden betekent dit, dat de werknemer op 2 trimesters geen enkele Maaltijdcheque zal « verliezen » tengevolge van de overuren of recuperaties.

Het is echter zo dat, indien het aantal gepresteerde overuren overdreven is, de werknemer sommige Maaltijdcheques niet zal ontvangen, aangezien het aantal per trimester geplafonneerd is aan het maximum aantal werkdagen binnen de onderneming.

23. Moeten de Maaltijdcheques aangegeven worden bij de RSZ? Hoe?

Het is zo dat men aan de RSZ altijd moet aangeven wat men toekent aan zijn werknemers.

De Maaltijdcheques moeten in principe dus ook aangegeven worden, maar deze regel is veranderd. Vanaf het eerste kwartaal 2003 worden geen specifieke bijkomende gegevens meer vermeld op de aangifte.

24. Wanneer een uitzendkracht Maaltijdcheques ontvangt, wie zal dan de niet-fiscaal aftrekbare uitgave voor zijn rekening nemen, de werkgever of het uitzendkantoor?

Het uitzendkantoor wordt beschouwd als werkgever.

De Maaltijdcheques die door het uitzendkantoor aan zijn werknemers toegekend worden, vormen voor het uitzendkantoor een vrijgesteld sociaal voordeel (indien ze toegekend worden met de strikte navolging van de wettelijke voorwaarden). De uitgaven betreffende deze Maaltijdcheques mogen dus in hoofde van het uitzendkantoor niet beschouwd worden als beroepskosten.

Bijgevolg gaat het hier om een niet-fiscaal aftrekbare uitgave voor het uitzendkantoor.

25. Moeten de Maaltijdcheques gerekend worden bij de afrekening van de opzegvergoedingen ?

De opzegvergoedingen worden berekend op basis van het loon.
Onder loon, verstaat men:
- het loon in speciën;
- de drinkgelden;
- de schatbare voordelen in gelden verschuldigd door de werkgever aan de werknemer wegens hun werkrelatie.

Aangezien de Maaltijdcheques schatbare voordelen in gelden zijn, vallen zij duidelijk onder de notie loon. /

26. Moeten er Maaltijdcheques toegekend worden aan een werknemer die zijn opzegperiode niet presteert?

Indien de werknemer zijn opzeg niet presteert, heeft hij geen recht op Maaltijdcheques, aangezien de voorwaarde « effectief gepresteerde werkdag » niet vervuld is.

27. Mag een zelfstandige bedrijfsleider Maaltijdcheques ontvangen ?

Ja.
Sinds 1 januari 2007 mogen zelfstandige bedrijfsleiders onder bepaalde voorwaarden maaltijdcheques ontvangen.

Voorwaarden:

 • De toekenning van de maaltijdcheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is (in dit geval dus de zelfstandige bedrijfsleiders) mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst. Deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de maaltijdcheque mag niet hoger zijn dan dat toegekend bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming, die de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheque bepaalt.
 • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagenwaarop de zelfstandige bedrijfsleiders effectief arbeidsprestaties levert. Met maximum van het aantal dagen van de meest presterende werknemer.
 • De maaltijdcheque wordt op naam van de zelfstandige bedrijfsleiders afgeleverd.
 • De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot 12 maanden.
 • Waarde van de maaltijdcheque: maximale werkgeversbijdrage € 4,91 en minimale werknemersbijdrage € 1,09 (idem als bij werknemer-wetgeving)

Een 'zelfstandig bedrijfsleider' is een persoon die:

 • Een opdracht voor een vennootschap (BVBA, NV, VZW,.) als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent.
 • In de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst.

Conclusie:
Alle bestuurders van een vennootschap die een loon van deze vennootschap ontvangen, mogen Maaltijdcheques ontvangen. De andere voorwaarden zijn gelijk aan deze van werknemers. Eenmanszaken en vrije beroepen mogen dit niet (de juridische vorm moet namelijk een vennootschap zijn).

De wetgeving blijft wat dubbelzinnig of een bedrijfsleider maaltijdcheques mag uitkeren aan zichzelf terwijl zijn/haar werknemers dit niet krijgen. De veiligste oplossing is natuurlijk zowel de bedrijfsleiding als het personeel van dit fiscaal voordeel te laten genieten.

28. Hebben de vrijwilligers recht op Maaltijdcheques ?

Per definitie werkt een vrijwilliger gratis.

Om recht te hebben op Maaltijdcheques, moet men onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers. Men moet dus een werknemer zijn die verbonden is aan een werkgever door een arbeidsovereenkomst. Doch, wie over een arbeidsovereenkomst spreekt, zegt volgens de wettelijke voorwaarden van de arbeidsovereenkomst, loon.

Een vrijwilliger mag echter geen loon ontvangen, temeer dat het concept vrijwilliger het bestaan van een arbeidsovereenkomst negeert. Dit heeft als gevolg dat een vrijwilliger geen recht heeft op Maaltijdcheques.

29. Wat gebeurt er als de werknemer ontslagen wordt of ontslag neemt en op voorhand Maaltijdcheques heeft ontvangen ?

In principe voorziet de wet dat het behoort om een deel van de cheques tijdens de maand te overhandigen en nadien te regulariseren. Dit heeft als gevolg dat de werknemer die de onderneming verlaat, in principe de ontvangen Maaltijdcheques of, ten minste het werkgeversaandeel moet vergoeden.

In de meeste gevallen is het meer dan waarschijnlijk dat er in dit geval een akkoord tussen de werkgever en de werknemer zal zijn en dat de werkgever de werknemer bij zijn vertrek de teveel ontvangen Maaltijdcheques niet zal terugvragen.

30. Hoe gebeurt de afgifte van de Maaltijdcheques ?

De cheques worden iedere maand, in één of meer keren aan de werknemer overhandigd, op het einde van de maand of op het begin van de daaropvolgende maand.

31. In geval er Maaltijdcheques toegekend worden aan het personeel van de publieke sector, gelden dan dezelfde regels als in de privé-sector ?

De regels zijn dezelfde, met uitzondering van de voorwaarde betreffende de ondertekening van een collectieve of een individuele overeenkomst. Dit soort overeenkomst is niet aanwezig in de publieke sector.

De regels van sociaal overleg zijn niet dezelfde als deze in de privé-sector. De syndicaten moeten geconsulteerd worden maar de overheid is niet verplicht rekening te houden met hun advies.

32. Kan de publieke sector een premie omzetten in de vorm van Maaltijdcheques ?

Als men zich aan de wet voor de publieke sector houdt, is het niet verboden om een premie om te zetten in Maaltijdcheques.

De publieke sector kan van Maaltijdcheques genieten voor zover de beschikkingen van het artikel 19bis van het KB van 28/11/1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers, aangepast door het KB van 03/02/1998 en van 18/01/2003, §2, 2° tot 6° gerespecteerd worden. Er is dus in geen enkel geval sprake van een verbod van omzetting in premie naar het voorbeeld van de privé-sector.

33. Heeft een telewerker (persoon die thuis werkt) recht op Maaltijdcheques ?

De werknemer die thuis werkt heeft recht op Maaltijdcheques aangezien er sprake is van een effectief geleverde arbeidsprestatie.

34. Aan welke voorwaarden moeten Maaltijdcheques voldoen om niet als loon beschouwd te worden ?

Opdat zij niet als loon worden beschouwd, moeten Maaltijdcheques terzelfder tijd aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 1. De toekenning van de Maaltijdcheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst. Deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de Maaltijdcheque mag niet hoger zijn dan dat toegekend bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming, die de hoogste nominale waarde van de Maaltijdcheque bepaalt.
  Al de Maaltijdcheques toegekend zonder collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst, of ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of schriftelijke individuele overeenkomst die niet conform is met de voorwaarden vastgesteld bij deze paragraaf, worden als loon beschouwd.
 1. Het aantal toegekende Maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer effectief arbeidsprestaties levert. Ondernemingen waarin gelijktijdig, hetzij voor voltijdse prestaties, hetzij voor deeltijdse prestaties, hetzij voor beide, verschillende arbeidsregelingen van toepassing zijn en die inzake overuren verplicht zijn om artikel 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 toe te passen, kunnen het aantal dagen, waarop de werknemer effectief arbeidsprestaties levert, berekenen door het totaal aantal effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens het kwartaal te delen door het normale aantal arbeidsuren per dag in de onderneming. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid. Indien het aldus verkregen getal groter is dan het maximum aantal werkbare dagen van de voltijds tewerkgestelde werknemer in de onderneming in het kwartaal, wordt het tot dit laatste aantal beperkt. Ondernemingen die deze berekeningswijze willen toepassen moeten dat vaststellen bij collectieve arbeidsovereenkomst of, voor de ondernemingen die noch een ondernemingsraad noch een comité voor preventie en bescherming op het werk noch een syndicale delegatie hebben opgericht, in het arbeidsreglement; deze collectieve arbeidsovereenkomst of dit arbeidsreglement bepaalt tevens het normale aantal arbeidsuren per dag in de onderneming en de wijze waarop het maximum aantal werkbare dagen van de voltijds tewerkgestelde werknemer in de onderneming in het kwartaal, wordt berekend.
  De Maaltijdcheques worden iedere maand, in één of meer keren, aan de werknemer overhandigd in functie van het aantal dagen van die maand waarop de werknemer vermoedelijk effectief arbeidsprestaties zal leveren; uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de werknemer tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties leverde, zoals bepaald in het voorgaande lid.
  De Maaltijdcheques die het aantal effectief gepresteerde dagen van de werknemer overschrijden worden als loon beschouwd; indien de werknemer minder cheques ontvangt dan het aantal dagen waarop hij effectief prestaties leverde wordt het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de te weinig ontvangen cheques als loon beschouwd. De vaststelling van het aantal Maaltijdcheques dat te veel of te weinig werd toegekend gebeurt op basis van de toestand bij het verstrijken van de eerste maand die volgt op het kwartaal waarop de Maaltijdcheques betrekking hebben.
 1. De Maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd; deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal Maaltijdcheques, brutobedrag van de Maaltijdcheques verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten.
  Al de Maaltijdcheques toegekend zonder dat deze voorwaarde vervuld is worden als loon beschouwd.
 1. De Maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot 12 maanden en dat hij slechts mag worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbuiksklare voeding.
  Al de Maaltijdcheques waarop deze vermelding niet is aangebracht worden als loon beschouwd.
 1. De tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de Maaltijdcheque mag ten hoogste € 4,91 per Maaltijdcheque bedragen.
  Al de Maaltijdcheques met een werkgeverstussenkomst van meer dan € 4,91 worden als loon beschouwd.
 1. De tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste het bedrag van de raming van de tweede maaltijd, bedoeld in artikel 20, tweede lid.
  Al de Maaltijdcheques met een tussenkomst van de werknemer die minder bedraagt dan dit bedrag worden als loon beschouwd. (Deze raming bedraagt € 1,09).

35. Heeft men het recht om aan nieuwe werknemers pas Maaltijdcheques te geven na de proefperiode van 6 maanden ?

Dit valt onder het toepassingsgebied van de Collectieve Arbeidsovereenkomst, of van de individuele overeenkomst bij gebrek aan Collectieve Arbeidsovereenkomst.

36. Waarom zijn Maaltijdcheques maar 12 maanden geldig ?

De wet bepaalt dat de geldigheid van de Maaltijdcheques 3 maanden is, zoniet worden ze als loon beschouwd.

37. Waarom kunnen vervallen Maaltijdcheques niet terugbetaald of vervangen worden ?

De Maaltijdcheques kunnen niet terugbetaald of vervangen worden op basis van het artikel 19 bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers en het “Bericht aan de werkgevers” van de Administratie der Directe Belastingen. Deze vermelden namelijk duidelijk dat de cheques onder andere een beperkte geldigheidsduur van 12 maanden moeten hebben en enkel gebruikt mogen worden voor de aankoop van maaltijden of verbruiksklare voeding om niet als loon beschouwd te worden.

Vervallen cheques terugbetalen of vervangen zou een schending van de wetgeving betekenen en zou gelijkgesteld worden met ontwijking van personenbelastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Indien Sodexo de Maaltijdcheques terugbetaalt of vervangt zou Sodexo medeplichtig zijn aan een overtreding op de wet en dat weigeren we.

38. Is de combinatie Maaltijdcheques, ARAB-vergoeding (transportsector) en verblijfsvergoeding mogelijk? Geldt dit ook voor de busmaatschappijen?

Deze combinatie is mogelijk in de transportsector.

Wanneer in andere sectoren aan niet-sedentaire werknemers gelijkaardige vergoedingen worden toegekend, aanvaardt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat een bedrag van ongeveer € 8,00 per dag wordt vrijgesteld van de inning van sociale zekerheidsbijdragen.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid neemt eveneens aan dat de meerkosten die niet-sedentaire werknemers maken als zij niet anders kunnen dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken, kosten zijn die ten laste van de werkgever vallen en dat deze bijgevolg uit de berekeningsbasis van de sociale zekerheidsbijdragen worden gesloten. Een forfaitair bedrag van € 5,00 per dag kan worden aanvaard als een realistische vergoeding van die meerkosten.

Wanneer een vergoeding wordt toegekend die zowel baankosten als maaltijdkosten dekt, wordt een bedrag van ongeveer € 13,00 aanvaard per dag die de werknemer op de baan werkt als een realistische raming.

In verband met de combinatie ARAB-vergoedingen en Maaltijdcheques, is het dus zo dat deze tegelijkertijd vrij van sociale zekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend, voor zover het gezamenlijk bedrag (ARAB-vergoeding en het werkgeversaandeel in de Maaltijdcheque) niet hoger is dan ongeveer het bovenvermelde bedrag van € 13,00.  

De verblijfsvergoedingen in de transportsector zijn in feite exclusief bedoeld om kosten te dekken die de werknemer moet maken omdat hij de nacht niet thuis kan doorbrengen, terwijl de Maaltijdcheque dient om de werknemer de mogelijkheid te geven om op de dagen waarop hij werkt een maaltijd te nemen.

Aangezien beide vergoedingen verschillende kosten dekken, is het feit dat ze tegelijkertijd worden toegekend niet relevant bij de beoordeling van het loonkarakter van elk van die vergoedingen.

39. Kan men het systeem “1 Maaltijdcheque per effectief gepresteerde werkdag” combineren met “de berekeningsmethode”?

Maaltijdcheques moeten gelijktijdig aan bepaalde voorwaarden voldoen om niet als loon te worden beschouwd. Eén van die voorwaarden is dat het aantal Maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer prestaties heeft geleverd (artikel 19bis, §2, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969). In hetzelfde artikel wordt ook heel precies omschreven welke werkgevers de alternatieve telling kunnen toepassen, nl. de ondernemingen waarin gelijktijdig verschillende arbeidsregelingen (hetzij voor prestaties van voltijdse werknemers, hetzij voor prestaties van deeltijdse werknemers, hetzij voor beide) van toepassing zijn en die inzake overuren verplicht zijn artikel 26bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971 toe te passen. Dit houdt wel in dat de werkgever voor alle betreffende werknemers hetzelfde systeem moet toepassen, hetzij dus één cheque per dag, hetzij de alternatieve telling indien hij hiervoor in aanmerking komt (artikel 19bis; §2, 1° van voormeld koninklijk besluit).

40. Mag men de Belgische Maaltijdcheques in het buitenland gebruiken ?

De Maaltijdcheques zijn onderworpen aan een specifieke wetgeving in elk land.

De Belgische Maaltijdcheques zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en mogen dus enkel in België worden gebruikt.

41. Ben ik verplicht om maaltijdcheques toe te kennen aan een medewerker gedurende een educatief verlof ?

In zijn onderrichtingen bij het 4e kwartaal 2010 preciseert de RSZ dat de opleidingen, die een werknemer volgt in het kader van educatief verlof, ook recht geven op de toekenning van maaltijdcheques, zonder rekening te houden met het feit of die opleidingen al dan niet verband houden met het werk van de werknemer.

De RSZ heeft nu een officieel standpunt ingenomen en wijst er nogmaals op dat de reglementering van het educatief verlof stelt dat de uren waarop de werknemer afwezig is op het werk op grond van die bepalingen, gelijkgesteld worden met effectief gewerkte uren voor de toepassing van de sociale zekerheid (artikel 115 van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985). De dagen van educatief verlof geven in de zin van deze reglementering dus recht op een maaltijdcheque die niet als loon zal worden beschouwd.

 

Het aanvaardingsnetwerk van de Lunch Pass®

De Lunch Pass® wordt in alle Belgische supermarkten aanvaard, maar ook in duizenden andere handelszaken waar voeding verkocht wordt, in restaurants, snacks, cafés….

Bio winkels Bakkerijen
Markten Viswinkels
Snacks Slagerijen
Restauranten Frituren
Supermarkten ... en nog veel meer

U herkent ze gemakkelijk aan deze sticker.

maaltijdcheques Lunch Pass

Een handelszaak zoeken die de Lunch Pass® aanvaardt …

 

Sodexo4You, de wereld boordevol voordelen!

Krijgt u LunchPass® van uw werkgever?
Zo veel te beter! 

Naast uw maaltijdcheques krijgt u ook toegang tot het Sodexo4You platform.

Sodexo4you

Op Sodexo4You, kunt u ook het saldo van uw Sodexo Card® raadplegen alsook uw persoonlijke gegevens beheren.

 

Mijn Sodexo4You voordelen
Sodexo Card

U wenst uw saldo en historiek van uw Sodexo Card rekening te raadplegen?

Mijn Sodexo4You rekening
Consumentendienst +32 (0)2 547.55.02