Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website


De toegang tot de website www.sodexomotivationsolutions.be (hierna " de Sodexo website " genoemd) en het gebruik ervan zijn onderhevig aan het onvoorwaardelijk respecteren en aanvaarden van alle bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen, die in dit document vermeld staan. Het feit dat u gebruik maakt van deze website houdt impliciet in dat u zich uitdrukkelijk en zonder enige berperking, akkoord verklaart met deze bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen.

1. Verantwoordelijke entiteiten

De Sodexo website is eigendom van de naamloze vennootschap Sodexo Pass Belgium (hierna  " Sodexo " genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Pleinlaan 15  te 1050 Brussel en ingeschreven werd in het handelsregister van Brussel onder het nummer 583.663 (B.T.W. : BE 403.167.335) en van de naamloze vennootschap  Sodexo België (hierna " Sodexo " genoemd) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Pleinlaan 15  te 1050 Brussel en ingeschreven werd in het handelsregister van Brussel onder nummer 359.998 (B.T.W. : BE 407.246.778).

Het deel van deze website, dat bestemd is voor de verkoop van Geschenkcheques,®  valt echter onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de naamloze vennootschap  Special Event, een zustervennootschap van Sodexo Pass Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Pleinlaan 15  te 1050 Brussel en ingeschreven werd in het handelsregister van Brussel onder nummer 497.662 (T.V.A. : BE 432.079.174).

2. Het gebruik van de informatie - auteursrechten

Alle elementen, die de inhoud uitmaken van deze website, zijn beschermd door de auteursrechten waarvan Sodeo en/of haar leveranciers en partners titularis zijn.

" Sodexo " en andere merknamen van producten en/of diensten, die op deze website vermeld worden, zijn gedeponeerde merken van Sodexo of van haar zusterbedrijven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sodexo mag u geen informatie, software, product of dienst, die u via deze website hebt verkregen, wijzigen, kopiëren, verdelen, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen, of  verkopen en evenmin werken schrijven en/of maken die afgeleid zijn van hiervoor genoemde elementen

3. Informatie verspreid op de website

De informatie die op deze website wordt verspreid, komt van betrouwbare bronnen. Sodexo kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, exact en/of actueel is. De informatie, producten en diensten die in de website worden vermeld, kunnen bovendien technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Sodexo of haar zusterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eventueel ongeschikt, onjuist, obsoleet of onvolledig karakter van de informatie, die op deze website wordt verspreid. 
De informatie die op deze website wordt voorgesteld, kan in geen geval worden beschouwd als advies op financieel vlak, beheersbeleid of organisatie van personeel, noch als aanbeveling van welke aard ook: de gegevens die verspreid worden via deze website zijn louter informatief. Gelieve contact op te nemen met de bevoegde commerciële afdeling voor specifiek advies afgestemd op uw eigen situatie. 
De gebruiker zal al deze informatie op eigen risico, ordeelkundig en kritisch, en rekening houdend met zijn persoonlijke situatie, gebruiken. Enkel de gebruiker is meester over en aansprakelijk voor de verbintenissen die hij aangaat.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de diensten

4.1. Algemene Opmerkingen :

De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct functioneren van zijn informaticauitrusting,  zijn modem, zijn telefoonlijn en zijn toegang tot het Internet.

4.2. Transacties

Een deel van deze website kan bestemd zijn voor de aankoop van producten en diensten van Sodexo en haar zusterbedrijven.

De gebruikers zijn er zich volledig van bewust dat ze dit transactiedeel als goede huisvader moeten gebruiker, met respect van de regels, wetten, reglementeringen en van kracht zijnde gebruiken.

De gebruiker verbindt er zich toe Sodexo zo snel mogelijk te verwittigen, wanneer hij moeilijkheden ondervindt bij het verzenden of bevestigen van een bestelling.

Wanneer de administratieve gegevens, eigen aan de gebruiker, veranderen, dient deze laatste Sodexo  binnen de 8 dagen na de wijziging hiervan in kennis te stellen.

5. Links en hyperlinks

Sodexo of haar zusterbedrijven kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de creatie van hyperlinks naar websites van derden, die via haar website op het internet worden gepubliceerd.

Elke hyperlink naar de Sodexo website vanaf een andere website, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring, die volgens de regels uitdrukkelijk en schriftelijk, bij Sodexo moet worden verkregen

De  Sodexo website kan ook links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden enkel voor het gemak van de gebruikers aangeboden. Sodexo kan geen controle uitoefenen op deze websites en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud. De opname van deze links betekent ook niet dat Sodexo of haar zusterbedrijven de inhoudelijke elementen van die websites goedkeurt.

6. Bescherming van de persoonlijke levensfeer

1. Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

Sodexo (Pleinlaan 15  te 1050 Brussel) zamelt persoonlijke gegevens in over de internauten die zich in verbinding stellen met de Sodexo website, evenals over de personen die zich wensen in te schrijven voor haar diensten met de volgende doelstellingen:

- om globale statistieken op te stellen over het aantal bezoeken van de internauten aan de verschillende rubrieken van de website, alsook voor marktonderzoek ;

- om door middel van on-line formulieren meer kennis te vergaren over de  internauten, om hun vragen te beantwoorden en hen, waar nodig, te informeren over nieuwe bijzonderheden, nieuwe diensten en producten van Sodexo en haar partners. Sodexo kan ook zorgvuldig andere bedrijven uitzoeken, die u sitegerelateerde informatie kunnen sturen over hun producten of diensten.

Zonder uw toestemming verspreiden, delen of verkopen wij nooit aan derden informatie over u zoals uw adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, demographische of identiteitsgegevens en gegevens over uw inkomen.

Wanneer u zich op deze website inschrijft, aanvaardt u de volgende voorwaarde:

"Ik geef uitdrukkelijk toestemming aan Sodexo om mijn persoonlijke gegevens mee te delen aan partners van Sodexo, om mij te informeren over producten en diensten die door hen gecommercialiseerd worden of met het oog op gepaste direct marketingacties meer bepaald via elektronische post."

In geval u dit weigert, verzoeken wij u een aangetekend schrijven te sturen aan de dienst Customer Relations van Sodexo (Pleinlaan 15  te 1050 Brussel), waarin u expliciet vermeldt dat u geen informatie afkomstig van derden wenst te ontvangen.

2. Recht op toegang en verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Sodexo (Pleinlaan 15  te 1050 Brussel, België), kan een internaut die zijn identiteit bewijst, gratis van Sodexo de schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens en deze doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Wanneer de administratieve gegevens van de internaut zelf veranderen dient hij, binnen de maand van hun wijziging, Sodexo hiervan te verwittigen.

Voor meer informatie kan de internaut zich wenden tot het openbaar register dat beschikbaar is bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. Beveiliging van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Sodexo verbindt er zich toe al het mogelijke te doen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan niet bevoegde derden.

4. Gebruik van cookies

Bezoekers aan  de website van Sodexo, zullen een of meer cookies op de harde schijf van hun computer krijgen. Een cookie is een klein bestand, dat door een, door de gebruiker geraadpleegde, server verzonden wordt en op de harde schijf van die gebruiker wordt geplaatst. De door de website van Sodexo verstuurde cookies slaan informatie op over het surfgedrag op de Sodexo website van de computer, waarop de cookie opgeslagen is (geraadpleegde pagina's, de datum en het uur van het bezoek, enz.). Ze maken identificatie van de bezoeken mogelijk en laten onder andere ook toe ze een meer persoonlijk karakter te geven.

In dit verband verbindt Sodexo er zich toe het recht van de internauten om zich tegen de cookies te verzetten, te vrijwaren. Wie de website van Sodexo bezoekt kan zich immers verzetten tegen het opslaan van cookies door de opties van de surfprogramma's op hun computer te wijzigen (rubriek voorkeur onder Netscape en rubriek Internet Options onder Internet Explorer). Sodexo vestigt niettemin de aandacht van de internauten op het feit dat de toegang tot bepaalde diensten van de Sodexo website daardoor gestoord of zelfs onmogelijk kan zijn. Geen enkele cookie bevat informatie, waardoor men contact met u zou kunnen opnemen per telefoon,

e-mail of snail mail.

5. Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en geheimhouding

Sodexo behoudt zich het recht voor de informatie in berichten, zoals inhoud, herkomst of bestemming, te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze kan veronderstellen dat het bericht, of een deel ervan, betrekking heeft op onwettelijke of ongeoorloofde activiteiten, of indien zij er het bevel toe kreeg van de bevoegde overheid. Buiten het geval wanneer de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheid, mag Sodexo enkel controle uitoefenen op berichten van openbare of niet vertrouwelijke aard, dat wil zeggen informatie die zich op een webpagina bevindt, boodschappen die men op gespreksforums vindt of computermailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Sodexo mag de maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed beheer van het informaticasysteem. Daarvoor mag zij gebruik maken van alle communicatie die  in haar informaticasysteem opgeslagen is.

De internaut verbindt zich tot geheimhouding van zijn paswoord en toegangscode. Elk gebruik van zijn identificatiegegevens gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de internaut. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, moet de internaut Sodexo daarvan zo snel mogelijk verwittigen en die verwittiging per aangetekend schrijven bevestigen. De aansprakelijkheid van de internaut wordt pas opgeheven op de werkdag volgend op de dag dat de aangetekende brief in ontvangst werd genomen.

Sodexo mag de persoonlijke gegevens van internauten meedelen op verzoek van een wettelijke overheid of te goeder trouw wanneer zij meent dat dit nodig om :

- zich te schikken naar geldende wetten of verordeningen of om op te treden in een rechtszaak die tegen Sodexo of tegen de site wordt aangespannen;

- om de rechten of bezittingen van Sodexo, van de site of alle sites van Sodexo te beschermen of te verdedigen;

- om in te grijpen in extreme omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Sodexo, van de site of van het publiek te beschermen.

7. Rekenhulpmiddellen

De website stelt de gebruikers eenvoudige rekenhulpmiddelen ter beschikking , waarmee ze een aantal bewerkingen kunnen uitvoeren.

Deze hulpmiddelen zijn enkel bedoeld om de gebruikers een algemeen idee te geven over de verschillende berekende waarden. De bekomen resultaten mogen in geen geval gezien worden als zeker en bindend. De gebruiker zal die berekeningen op eigen risico aanwenden. Hij zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen, die bepaalde wijzigingen van de fiscale wetgeving  kunnen hebben op bepaalde producten.

8. Beperking van de toegang

Sodexo behoudt zich het recht voor iemand eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling, de toegang tot de Sodexo website in zijn geheel of gedeeltelijk, te ontzeggen, meer bepaald in geval van schending van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

9. Beveiliging tegen virussen

Sodexo heeft, conform met de meest recente technologische ontwikkelingen, beveiligingssystemen ingezet  voor de bescherming van deze website, van haar informatica- en telematicasysteem, van haar databasebestanden en van de uitwisseling van gegevens met de gebruikers. Een beveiligingssysteem tegen gekende en waarneembare virussen is eveneens in gebruik. Deze veiligheidssystemen worden regelmatig aangepast en up to date gehouden.

De verbintenis die Sodexo in dit opzicht aangaat is een verbintenis tot inzet van middelen en is geen resultaatverbintenis.

Met uitzondering van grove nalatigheid of kwade trouw,  zullen Sodexo en haar zusterbedrijven niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor nadelen, schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, veroorzaakt door een illegale toegang of toegang door een derde met de bedoeling schade aan te richten aan het informaticasysteem, van Sodexo of dat van een gebruiker, of door een virus afkomstig van de Sodexo website op het internet of van het informaticasysteem van Sodexo of van een gebruiker.

10. Onderbreking tot toegang tot de dienst

Sodexo zet alle redelijk tot haar beschikking staande middelen in om de gebruikers toegang te verlenen tot de diensten, die op haar website voorgesteld worden.

Sodexo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor machinedefect, onderbreking van een lijn of van de stroom, diefstal, inbraak, systeemfout of elke andere gebeurtenis die ontsnapt aan redelijke controle, waardoor de voorgestelde diensten op de website ontoegankelijk of defect raken.

Sodexo kan zonder voorafgaand bericht de toegang tot de website of een deel ervan onderbreken, meer bepaald voor onderhoud of voor updates, of in geval van overmacht, indien het risico bestaat van misbruik of fraude, of in geval er zich een gebeurtenis voordoet waarover men geen controle heeft, zonder dat zij enige verplichting heeft tot betaling van een schadevergoeding voor de onderbreking van de toegang. 
Sodexo zal er echter naar streven haar gebruikers binnen een redelijke termijn te verwittigen van de onderbrekingen die zich zouden voordoen.

11. Communicatie

Elk bericht over de diensten die op deze website voorgesteld worden, verstuurd  per elektronische of gewone post, wordt geacht persoonlijk door de gebruiker ontvangen te worden.

12. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Sodexo behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen, krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen.

13. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Sodexo website wordt beheerd vanuit de Sodexo kantoren te Brussel en is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de Handelsrechtbanken van Brussel bevoegd.

14. Contact

Voor vragen of problemen over deze website, gelieve contact op te nemen op nummer 02.547.54.46.

Sodexo vraagt de gebruikers alle ongeoorloofde inhoudselementen, die beschikbaar zouden zijn via deze dienst, te signaleren zodat Sodexo de nodige en gepaste maatregelen zou kunnen treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken.