Chèque-Formation

Chèque-Formation

De "Chèque-Formation" is bedoeld voor de KMO's of equivalent van 250 fulltimers en zelfstandigen die de efficiëntie van hun personeel willen verhogen.

De opleidingen kunnen gaan van taallessen over technische of technologische vervolmaking tot informaticabijscholingen enz.

De Chèque-Formation van Sodexo in enkele woorden

De Waalse ondernemingen leven in een wereld, die in volle evolutie is. Om concurrerend te blijven, mogen ze niet aarzelen om hun personeel op te leiden. Om de ondernemingen aan te sporen te investeren in opleidingen, komt het Waalse Gewest tussenbeide voor € 15 per opleidingsuur.

Wat is een "Chèque-Formation"?

 • De "Chèque-Formation" is bedoeld voor de KMO's of equivalent van 250 fulltimers en zelfstandigen die de efficiëntie van hun personeel willen verhogen.
 • De opleidingen kunnen gaan van taallessen over technische of technologische vervolmaking tot informaticabijscholingen enz.
 • De werknemers worden gevaloriseerd en kunnen hun capaciteiten en hun professioneel potentieel verder ontwikkelen.

De kostprijs voor de onderneming blijkt aantrekkelijk omdat het Waalse Gewest voor € 15 per uur opleiding tussenkomt.

Wie kan genieten van de "Chèque-Formation"?

 • De werknemer die met een arbeidscontract is tewerkgesteld en die zijn activiteit uitoefent in het kader van een binnen het Franstalige Waals Gewest gesitueerde exploitatiezetel;
 • De in hoofdberoep bij de RSVZ aangesloten persoon.
 • De bestuurder, de gerant, de actieve partner en de door een bedrijf betaalde aandeelhouder;
 • De meewerkende echtgenoot;
 • Interimair;

De interventie onder de vorm van "Chèques-Formation" mag in geen geval worden gecumuleerd met een andere hulp die door het Waalse Gewest zou worden toegewezen ter gelegenheid van dezelfde opleiding.

Wie kan niet genieten van de "Chèque-Formation"?

 • PFI-stagiairs (in opleidingsperiode);
 • Studenten en leerjongens;
 • VZW's.

Voordelen van de Chèque-Formation

 • De "Chèque-Formation" is voor alle werknemers in een onderneming.
 • Hij is makkelijk te beheren.
 • Hij is snel te bestellen.

Belangrijk :

 • Geen verplichting meer van onderneming aan de B.T.W.
 • Geen verplichting meer om een handelsregister te hebben.
 • Geen uitsluiting van sectoren

Comment devenir formateur agréé ?


Hoe een erkende opleidingsverstrekker worden?

De Regering erkent de opleidingverstrekker die aan de volgende voorwaarden voldoet (Art. 10 van het Decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn):

 • erkend opleidingverstrekker “Chèque Formation” zijn na een certificeringsaudit door een door de Regering aangeduide certificeerde,
  Hoe u op de audit voorbereiden?
 • de geldende sociale en fiscale wetten naleven,
 • het dossier van de kandidatuur (beschikbaar bij de dienst "Chèque-Formation" van het Waals Gewest) indienen.

  Dit dossier is verkrijgbaar bij de Administratie:
  • Via Internet op de site Emploi Wallonie
  • Per mail : cheqformat.defp.dgee@mrw.wallonie.be
   Contactpersonen : Mevrouw Anne Meurice en Mijnheer Sezgin Brilmaker
  • Per post : 
   S.P.W 
   Direction de la Formation professionnelle 
   Cellule chèques-formation 
   place de la Wallonie, 1 - bât. II 
   5100  Jambes
    
 • De erkenning als operator “Chèque Formation” wordt toegekend voor een periode van drie jaar, hernieuwbaar door het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, na een positieve audit.
  De certificeringsaudits zijn opgesteld door de door de Regering aangeduide certificeerde.
  De operatoren met ISO 9001-erkenning op het gebied van opleidingen of CDO*QFOR- kunnen van de audit ontslagen worden mits positief advies van het Begeleidingscomité Opleidingscheques, op basis van de bewijzen die de opleidingverstrekker voorlegt en waaruit blijkt dat hij aan de eisen van de reglementering voldoet.
  De aanvraag voor erkenning moet ingediend worden bij de Afdeling Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Ministerie van het Waals Gewest:

  Ministère de la Région Wallonne
  Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi Division de la Formation Professionnelle
  Direction de la Formation Professionnelle
  Place de la Wallonie, 1 Bat II 4ètage
  5100 Jambes 

Toegang tot uw favorieten :

Hoe inschrijven?

Bij de inschrijving wordt nagegaan of de onderneming of zelfstandige aan de voorwaarden voldoet voor subsidietoekenning door het Waalse Gewest.

Het is dus niet mogelijk "Chèques-Formation" te bestellen zonder zich vooraf in te schrijven. De verklaring op erewoord moet eveneens worden ingevuld en bij het inschrijvingsformulier worden gevoegd.

De Dienst Chèque-Formation van FOREM Conseil zal nagaan of aan de voorwaarden is voldaan. Stuur daarom het inschrijvingsformulier naar FOREM Conseil via fax op het nummer 071.20.67.62 of via post naar Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi.

Na controle van de voorwaarden stuurt FOREM Conseil het inschrijvingsformulier naar de cel Opleiding van Sodexo, die de inschrijving registreert en de inschrijving via mail, fax of post bevestigt. Bij deze bevestiging worden de praktische bepalingen van de bestelling gevoegd: toekenningsnummer, bankrekeningnummer, enz.

Elk kalenderjaar (1 januari - 31 december) moet de onderneming of zelfstandige zich opnieuw inschrijven voor het systeem van de "Chèques-Formation". Op die manier kan worden nagegaan of de onderneming of zelfstandige nog steeds onder de door het systeem voorgeschreven voorwaarden valt. Het inschrijvingsformulier wordt elk jaar automatisch in de loop van de maand december verstuurd. Dit formulier moet voor controle naar FOREM Conseil worden gestuurd vóór de eerste bestelling van het jaar, via fax op het nummer 071.20.67.62 of per post naar Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi.

Contact:
FOREM Conseil: 071.20.61.06 of 071.20.61.36
Cel Formation van Sodexo: 02.547.55.86

Hoe de "Chèque-Formation" bestellen ?

U kan uw virtuele cheques bestellen zodra u uw inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen door het bedrag over te schrijven op de bankrekening van Sodexho met  uw toekenningsnummer als gestructureerde mededeling. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen (met de datum van het rekeninguittreksel als bewijs), zullen de cheques op uw account verschijnen.

Het te betalen bedrag moet overeenstemmen met het gewenste aantal cheques (een cheque per opleidingsuur per persoon), vermenigvuldigd met € 15.

Zodra u een bevestiging van uw bestelling heeft ontvangen, kunt u zich op de beveiligde extranetsite aanmelden SoEasy® of telefoneren naar 02/547.55.79 (Interactieve vocale server IVR) om een gebruikerscode aan te vragen.

Geef deze code door (per post, fax of e-mail) aan uw erkende opleidingsverstrekker voor de start van de opleiding (de cheques, zelfs de virtuele,  hebben geen terugwerkende kracht).Opgelet! Houd uw toekenningsnummer bij de hand. Enkel zo kunnen wij uw dossier via de IVR-server optimaal beheren.

Gebruikers die reeds toegang tot onze beveiligde site genieten, kunnen dezelfde login en paswoord behouden. Als u er nog geen heeft, kan u deze rechtstreeks op de site aanmaken.

Waar kunt u met de "Chèque-Formation" terecht

De cheques kunnen worden gebruikt bij alle erkende opleidingsvertrekkers.

Questions fréquemment posées

1. Informations générales

 1. Quel est le principe du Chèque-Formation?
 2. Où se procurer le Décret du 10 avril 2003 relatif aux Chèques-Formation ?
 3. Qui peut bénéficier des Chèques-Formation?
 4. Quels sont les travailleurs concernés ?
 5. À combien de Chèques-Formation et de Chèques-Formation Langues virtuels une entreprise ou un indépendant peut-il avoir droit par année civile ?
 6. Où trouver des formateurs agréés ?
 7. Une entreprise avec un siège social en Wallonie et un siège d’exploitation en Flandre peut-elle bénéficier du dispositif ?

2. L’inscription et la réinscription

L’inscription et la réinscription permettent de vérifier si l’entreprise ou l’indépendant rentre dans les critères d’obtention des subsides de la Région wallonne. Il n’est donc pas possible de commander des Chèques-Formation sans s’inscrire ou se réinscrire au préalable.

 1. Où trouver le formulaire d’inscription ?
 2. Où renvoyer le formulaire d’inscription ou de réinscription ?
 3. Comment savoir si ma société est (ou moi en tant qu’indépendant suis) (ré) inscrit(e) ?
 4. Est-il obligatoire de se réinscrire à chaque commande ?
 5. Quand réinscrire l’entreprise ?

3. La commande et l’utilisation des Chèques-Formation

Lors de votre inscription, vous êtes au préalable entré en contact avec un formateur agréé. Celui-ci doit vous informer du nombre d’heures de formation à suivre, car votre commande de chèques virtuels sera faite en rapport avec le nombre d’heures de formation à suivre et le nombre de personnes (1 chèque par heure par personne).

La commande se fera par virement ou versement sur le compte de Sodexo en mettant en communication structurée le numéro d’autorisation à 12 chiffres reçu lors de la confirmation de votre inscription ou votre réinscription.

 1. À partir de quand mes Chèques-Formation sont-ils disponibles ?
 2. Que faire si la formation a déjà débuté et que vos chèques virtuels ne sont pas encore disponibles (càd que Sodexo n'est pas encore en possession de votre paiement)?
 3. Une entreprise ou un indépendant peut-elle (il) échelonner ses commandes de Chèques-Formation?
 4. Comment utiliser les Chèques-Formation ?
 5. Quel est le délai de remboursement après la formation ?
 6. Je n’ai pas reçu de remboursement après la formation. Pourquoi ?
 7. Quelle est la validité du Chèque-Formation?
 8. Le nombre de Chèques-Formation non commandés d’une année civile peut-il être reporté à l’année civile suivante ?
 9. Que se passe-t-il si une entreprise ou un indépendant commande plus de Chèques-Formation que le quota annuel maximum auquel elle (il) a droit ?
 10. Est-il possible de demander le remboursement de Chèques-Formation non utilisés ?
 11. Que faire si la formation à suivre est annulée ?
 12. Les subsides sont-ils taxés par l’État ?

 

Réponses aux questions

Question 1. Quel est le principe du Chèque-Formation* ?

Le Chèque-Formation est un système mis en place par le Ministre de l’Emploi et de la Formation pour stimuler la formation au sein des P.M.E. et ce, au travers d’un incitant simple, souple et rapide d’accès.

Un Chèque-Formation correspond à une heure de formation pour un travailleur. Pour l’entreprise, le prix d’achat du chèque est fixé à 15 €. La Région wallonne accorde un subside de 15 € par chèque commandé. La valeur faciale d’un chèque virtuel est donc de 30 €.

En fonction du coût horaire de la formation, l’entreprise ou l’indépendant sera remboursé (si le coût horaire de la formation TVAC est inférieur à 30 €) ou devra acquitter le solde à l’opérateur de formation (si le coût horaire de la formation dépasse 30 euros).

Un contrat de formation lie l’entreprise à l’opérateur.

Question 2. Où se procurer le Décret du 10 avril 2003 relatif aux Chèques-Formation ?

Ce décret est disponible sur ce site, rubrique "Que dit la loi". On peut également l'obtenir en téléphonant à la cellule Formation de Sodexo au 02/547.55.86 ou au Service Formation du Forem Conseil au 071/20.63.78.

Question 3. Qui peut bénéficier des Chèques-Formation?

Peuvent bénéficier des Chèques-Formation, les PME** de tous secteurs, ayant 1 siège principal d’activités en Région wallonne de langue française, exploitées par une personne physique ayant ou non qualité de commerçant, une société commerciale ou civile à forme commerciale, un groupement européen d’intérêt économique ou un groupement d’intérêt économique.

**Selon la définition européenne, une PME est une entreprise :

-qui occupe moins de 250 travailleurs ETPL

-dont le CA ne dépasse pas 40 M euros ou dont le total de bilan ne dépasse pas 27 M euros

-qui n’est pas détenue à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs autres entreprises qui ne seraient pas elles-mêmes des PME.

Question 4. Quels sont les travailleurs concernés ?

Pour bénéficier des Chèques-Formation, le travailleur doit :

- être lié par un contrat de travail auprès de la petite ou moyenne entreprise ;

- être travailleur intérimaire présent dans la petite ou moyenne entreprise au moment de la formation ;

- être une personne affiliée en tant qu’indépendant à titre principal auprès de l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) en tant que gérant, administrateur ou associé actif et exercer son activité dans un siège principal d’activités situé en région wallonne de langue française ;

- être le conjoint aidant inscrit à l'INASTI de l’indépendant à titre principal.

Question 5. A combien de Chèques-Formation et de Chèques-Formation Langues virtuels une entreprise ou un indépendant peut-il avoir droit par année civile ?

Le nombre de chèques virtuels que vous pouvez commander par année civile varie en fonction de la taille de votre entreprise :

- 80 CF et 20 CFL pour une personne physique ou une entreprise unipersonnelle

- 100 CF et 25 CFL par indépendant (maximum 4 par entreprise) pour une entreprise composée uniquement d’indépendants

- 400 CF et 100 CFL pour une entreprise de 2 à 50 travailleurs ETPL inscrits à l’ONSS

- 600 CF et 150 CFL pour une entreprise de 51 à 100 travailleurs ETPL inscrits à l’ONSS

- 700 CF et 175 CFL pour une entreprise de 101 à 200 travailleurs ETPL inscrits à l’ONSS

- 800 CF et 200 CFL pour une entreprise de 201 à 250 travailleurs ETPL inscrits à l’ONSS

Question 6. Où trouver des formateurs agréés ?

Il est possible de consulter la liste des opérateurs de formation agréés sur le site www.formabanque.be, http://www.leforem.be/ (Voir la rubrique "Liens utiles").

En outre, le Forem a créé une Cellule Chèque-Formation spécialement chargée de la coordination de l’information auprès des entreprises (Tél.071/20.63.78).

Question 7. Une entreprise avec un siège social en Wallonie et un siège d’exploitation en Flandre peut-elle bénéficier du dispositif ?

Les travailleurs du siège social wallon peuvent bénéficier de Chèques-Formation si la succursale wallonne rentre dans les conditions.

Question 8. Où trouver le formulaire d’inscription ?

Ce document pour les indépendants ou pour les PME (attention, il faut également compléter la déclaration sur l’honneur) se trouve sur ce site. (Rubrique "Comment commander") 

Vous pouvez cependant contacter le Service Formation du Forem Conseil (071/20.63.78) ou la cellule Formation de Sodexo (02/547.55.86) qui vous l’enverra au choix par courrier, fax ou e-mail.

Question 9. Où renvoyer le formulaire d’inscription ou de réinscription ?

La vérification des critères se faisant auprès du Service Formation du Forem Conseil, le formulaire d’inscription ou de réinscription doit être renvoyé au Forem Conseil par fax (071/20.67.62) ou par courrier (Boulevard Tirou 104 à 6000 CHARLEROI).

Question 10. Comment savoir si ma société est (ou moi en tant qu’indépendant suis) (ré) inscrit(e) ?

En principe, après vérification des critères, le Forem Conseil transmet le formulaire d’inscription ou de réinscription à la cellule Formation de Sodexo pour l’inscription ou la réinscription.

Vous recevrez donc de la part de Sodexo une confirmation d’inscription ou de réinscription (par mail, fax ou courrier) dans laquelle vous trouverez les modalités pratiques pour commander (compte bancaire, numéro d’autorisation à 12 chiffres à mettre en communication structurée, vos quotas annuels de chèques (CF/CFL) ainsi que vos accès à notre Serveur Vocal Interactif (IVR) pour la gestion ultérieure de votre dossier de chèques virtuels).

Question 11. Est-il obligatoire de se réinscrire à chaque commande ?

Non. Il n’est pas nécessaire de se réinscrire à chaque commande :

L’inscription ou la réinscription étant valable 1 année civile (1er janvier-31 décembre), endéans une même année civile, vous pouvez commander vos Chèques-Formation ou vos Chèques-Formation Langues virtuels en faisant simplement un virement ou un versement sur le compte de Sodexo. Votre numéro d’autorisation à 12 chiffres doit être mentionné en communication structurée.

Question 12. Quand réinscrire l’entreprise ?

La réinscription se fait une fois par an. Vous recevez courant décembre le formulaire de réinscription de l’année à venir à renvoyer au plus tard avant la première commande de l’année. Ce formulaire est aussi disponible sur le site www.sodexo.be.

Question 13. A partir de quand mes Chèques-Formation virtuels sont-ils disponibles ?

Vos chèques virtuels sont disponibles dès réception du paiement sur le compte de Sodexo, date de l’extrait de compte faisant foi (une confirmation de commande vous est envoyée).

Question 14. Que faire si la formation a déjà débuté et que vos chèques virtuels ne sont pas encore disponibles (càd que Sodexo n'est pas encore en possession de votre paiement)?

Vous pouvez toujours vous rendre à la formation muni de votre preuve de paiement.

Cependant, le (ou les) code(s) d'utilisation des Chèques-Formations virtuels doivent être en possession du formateur agréé au plus tard le dernier jour de la formation (les Chèques-Formation, même virtuels, ne sont pas rétroactifs).

Question 15. Une entreprise ou un indépendant peut-elle (il) échelonner ses commandes de Chèques-Formation?

Oui. Si vos liquidités ne vous le permettent pas, il est tout à fait possible de commander vos chèques virtuels en 2 ou plusieurs fois.

Il faut cependant veiller à remettre les codes d’utilisation valides de tous vos chèques virtuels au plus tard le dernier jour de la formation. En cas de formation de longue durée, le formateur, en faisant ses factures intermédiaires, doit utiliser en priorité les chèques virtuels contenus dans les codes les plus anciens.

Question 16. Comment utiliser les Chèques-Formation virtuels ?

Un contact doit être au préalable pris avec l’opérateur de formation agréé chez qui la formation aura lieu pour connaître le nombre d’heures de formation à suivre. Vous devez remettre à l’opérateur le(s) code(s) d’utilisation de vos chèques virtuels et votre numéro d’autorisation.

Question 17. Quel est le délai de remboursement après la formation ?

Le calcul de la date de remboursement du solde restant (correspondant à la valeur faciale des Chèques-Formation virtuels moins le coût TVAC de la formation) à l’entreprise ou l’indépendant se fait à partir de la date à laquelle le formateur aura communiqué à Sodexo, via le site extranet sécurisé, le(s) code(s) d’utilisation de vos chèques virtuels ainsi que le montant TVAC de sa facture. Ce délai est de 15 jours ouvrables*.

*Pour autant que cette facture n'ait pas été contestée par vous (vous avez en effet 5 jours ouvrables à dater de l'encodage des données relatives à la formation suivie pour la contester en cas d'erreur d'encodage. Vous recevrez en effet un courrier "Chèque-Formation: utilisation de chèques" comprenant les infos relatives à la formation suivie).

Si, après ce délai de 5 jours ouvrables, aucune contestation n'a été faite, vous recevez par poste une "Note de Remboursement" comportant le délai du remboursement à venir, à la date prévue initialement. 

Question 18. Je n’ai pas reçu de remboursement après la formation. Pourquoi ?

Comme précisé dans la réponse à la question 16, le remboursement du solde restant correspond au solde restant après paiement de la facture TVAC de la formation avec la valeur faciale (30 € par chèque) de vos Chèques-Formation virtuels.

Il n’y a pas de remboursement lorsque le montant de la facture TVAC de la formation est supérieur à la valeur faciale totale des chèques contenus dans le(s) codes(s) d'utilisation ayant servi à payer la formation. Le formateur vous adressera une facture de solde restant dû pour acquitter sa facture.

Question 19. Quelle est la validité du Chèque-Formation virtuel ?

La durée de validité des chèques virtuels est de 1 an à partir du mois de la réception de votre paiement et de la mise à disposition de vos chèques.

Exemple: des chèques virtuels dont le paiement a été réceptionné et qui ont été mis à disposition en avril 2006 sont valables jusque fin mars 2007.

Vous pouvez à tout moment connaître la date de fin de validité de vos chèques virtuels en vous rendant sur le site extranet sécurisé, en fonction de la date de votre commande et du montant versé (le solde de chèques disponibles affiché étant détaillé, commande par commande) OU via notre serveur vocal interactif (IVR). 

Question 20. Le nombre de Chèques-Formation non commandés d’une année civile peut-il être reporté à l’année civile suivante ?

Non. Si une entreprise ou un indépendant n’a pas commandé tous les chèques virtuels auxquels il a droit au cours d’une année civile, le solde de chèques virtuels restants ne peut être reporté l’année suivante. Le quota de chèques virtuels doit être commandé au plus tard à la fin de l’année civile en cours.

Question 21. Que se passe-t-il si une entreprise ou un indépendant commande plus de Chèques-Formation virtuels que lui permet son quota annuel?

Sodexo vérifie s’il vous reste encore un solde de Chèques-Formation à commander.

Si oui, Sodexo met à votre disposition un nombre de chèques virtuels correspondant au nombre de vos chèques virtuels encore disponibles, vous rembourse le reste de votre paiement et vous adresse un courrier explicatif du calcul effectué.

Exemple : Une entreprise a droit à 400 chèques virtuels par an. Le nombre de chèques virtuels déjà commandés durant l’année est de 390.

- nouvelle commande de 20 Chèques-Formation virtuels

- total des commandes : 410 Chèques-Formation virtuels

- conclusion : 10 nouveaux Chèques-Formation virtuels seront mis à votre disposition et le montant correspondant à 10 autres chèques virtuels sera intégralement remboursé à l’entreprise.

Si non, Sodexo vous rembourse la totalité du montant de votre commande et vous adresse un courrier explicatif.

Question 22. Est-il possible de demander le remboursement de Chèques-Formation commandés et non utilisés ?

Les Chèques-Formation virtuels encore valables peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement.

Ces chèques peuvent être remboursés, moins des frais de € 1,45 HTVA par chèque pour les frais administratifs.

Pour ce faire, il faut remplir le formulaire de demande de remboursement des Chèques-Formation (à se procurer en téléphonant à la cellule Formation de Sodexo au 02/547.55.86).

Le remboursement se fait dans les 24 heures suivant la réception de la demande de remboursement.

Question 23. Que faire si la formation à suivre est annulée ?

Si votre formation a été annulée et que vous ne souhaitez pas utiliser vos chèques virtuels pour d’autres formations (ou que les chèques commandés pour cette formation arrivent à échéance et ne peuvent plus servir pour une autre formation), vous pouvez, endéans la période de validité de vos chèques virtuels, demander un remboursement à Sodexo (Tél. 02/547.55.86) qui vous enverra le formulaire de demande de remboursement.

Ce formulaire devra être renvoyé accompagné obligatoirement d'une Attestation d'annulation de cours (fournie par votre Centre de Formation agréé à votre demande).

Sodexo vous rembourse la valeur d’achat de vos chèques (€ 15) moins € 0,50 HTVA par chèque pour les frais administratifs (frais réduits).

Question 24. Les subsides sont-ils taxés par l’Etat ?

Les subsides sont à imputer comme revenus dans la comptabilité.

Seuls les entreprises ou les indépendants ayant une comptabilité globale (achat, vente, finance, divers) seront taxés (au niveau fédéral, les subsides étant considérés comme revenus) de la différence entre le montant de l’attestation de subside et le montant de la facture TVAC.

Vous trouverez le schéma des écritures comptables sur ce site (Rubrique "Comment Commander/ Comment traiter les Chèques-Formation d'un point de vue comptable").

Vous pouvez également en faire la demande en téléphonant au 02/547.55.86 (Sodexo).

Wat zegt de wet over de Chèque-Formation?

Indien u meer wenst te weten over de wet betreffende de Chèque-Formation, klik dan op onderstaande  link.

Wettekst

Mijn oplossing vindenElk bedrijf en elke oplossing voor motivatie is uniek.