Cadeau Pass®

Cadeau Pass®

De geschenkcheque : Het ideale cadeau voor uw medewerkers of zakenrelaties.

Overal aanvaard in het grootste en meest gediversifieerde netwerk in België, van de buurtwinkel om de hoek tot de grote ketens in de shopping centra, dit extralegaal voordeel laat toe tot €35 toe te kennen per medewerkers en tot 57% te besparen ten opzichte van een salarisverhoging!

Cadeau Pass®, de geschenkcheque van Sodexo

Al naargelang de gelegenheid en de persoon voor wie het bestemd is, bent u er met de geschenkcheque zeker van iemand plezier te doen:
 

 • Tot € 35 per jaar en per medewerker + € 35 per jaar per kind ten laste*;
 • Fiscaal voordeelig100% aftrekbaar, vrijgesteld van sociale lasten (RSZ)*;
 • Een besparing van 57% in vergelijking met salaris;
 • Ruime keuze voor het hele gezin: toegang tot meer dan 10.000 aanvaardingspunten in gans België;
 • 1 jaar geldig;
 • Zeker zijn om plezier te doen: 89% van de Belgen krijgen liever multi-keten cheques! (Onderzoek Listen 2012)
 • Sodexo4You: exclusieve voordelen en promoties voor al uw medewerkers.

  * Indien u de bepaalde voorwaarden in de wetgeving respecteert 

Sodexo@raad

Weet u dat de cadeaucheque ook :

 • Het ganse jaar geldig en voor elke gelegenheid (eindejaarsfeesten, trouwens, anciënniteitspremie, pensionering, … )
 • Geldig is voor uw zakenrelaties (Tot € 125 per jaar per zakenrelatie)
 • Cumuleerbaar is met andere extralegale voordelen zoals de Lunch Pass®, de Eco Pass®, de Sport & Culture Pass®, …

Uw favoriete toegangskanalen:

Welke voordelen biedt Sodexo u

 • De garantie op het grootste aanvaardingsnetwerk: meer dan 10.000 aanvaardingspunten;
 • Het ideale geschenk voor elke gelegenheid (Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, trouwens, anciënniteitspremie, pensionering, enz…)
 • Een tool die de klantenbinding versterkt en de medewerkers motiveert
 • Weinig administratie: een team dat tot uw beschikking staat om alles eenvoudig en snel te implementeren
 • SODEXO4YOU : Exclusieve voordelen en promoties voor uw medewerkers
 • 45 jaar ervaring en raad, volledig tot uw dienst

Geschenkcheques voor uw medewerkers

 

1. Bij welke gelegenheden mag men geschenkcheques geven?

Geschenkcheques mogen gegeven worden ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten (Sinterklaas, Kerstmis of oudjaar).

Verdere gelegenheden om geschenkcheques aan medewerkers te geven die: een verklaring van wettelijk samenwonen hebben afgelegd, een ereteken hebben gekregen, een 25/35 jarig jubileum in het bedrijf vieren of met pensioen gaan.

En ook andere uitzonderlijke gebeurtenissen zoals het jubileum van het bedrijf of een gelukkige gebeurtenis, kunnen een gelegenheid zijn om een bescheiden bedrag aan geschenkcheques toe te kennen.

2. Welk bedrag aan geschenkcheques mag men geven?

Om van de fiscale voordelen te kunnen genieten hangt het maximale bedrag af van de gelegenheid waarvoor de geschenkcheques gegeven worden.

Gelieve de wettelijke tabel te raadplegen of de volgende vragen van deze FAQ te lezen om te weten wat de begrensde bedragen zijn voor elk type gelegenheid.

3. Welk bedrag mag men toekennen voor de eindejaarsfeesten?

 

Het maximum dat voor de eindejaarsfeesten mag toegekend worden is € 35 per werknemer en nog een supplementair bedrag van € 35 per kind ten laste.

4. Welk bedrag mag men toekennen voor iemand die met pensioen gaat?

 

Het maximum voor een pensionering bedraagt € 35 per volledig gewerkt dienstjaar in het bedrijf, met een minimum van € 105 en een maximum van
€ 875.

5. Welk bedrag mag men toekennen voor een huwelijk of een verklaring van wettelijk samenwonen?

 

Hiervoor bedraagt het maximale bedrag € 200.

6. Welk bedrag mag men toekennen voor een 25-jarig of een 35-jarig jubileum in hetzelfde bedrijf?

 

Wanneer een medewerker een anciënniteit heeft van 25 jaar in dezelfde onderneming mag hij maximaal zijn maandelijks brutosalaris krijgen in geschenkcheques. Voor 35 jaar anciënniteit wordt dit bedrag beperkt tot twee maal het maandelijks brutosalaris.

7. Welk bedrag mag men toekennen voor andere gelegenheden?

 

Voor een uitzonderlijke gebeurtenis, een gelukkige of een ongelukkige, mag een bescheiden som (maximum € 50) in geschenkcheques toegekend worden. Of een geschenk mag aanzien worden als een sociaal voordeel hangt in essentie af van de omstandigheden waarvoor het geschenk wordt toegekend en van de waarde ervan. Dit kan eventueel besproken worden met uw fiscaal adviseur.

8. Mag men geschenkcheques cumuleren met andere cheques?

 

Geschenkcheques zijn cumuleerbaar met andere soorten cheques zoals de maaltijdcheques, de ecocheques en de sport & cultuurcheques. Maar de boekencheque wordt door de wetgever aanzien als een geschenkcheque en mag daarom niet toegekend worden bovenop de klassieke geschenkcheques.

9. Wat is de geldigheidsduur van geschenkcheques?

 

Geschenkcheques zijn twaalf maanden geldig. Wanneer deze tijdspanne overschreden wordt, mag de cheque niet omgewisseld worden voor nieuwe cheques.

10. Waarom kan een vervallen geschenkcheque niet omgeruild worden voor een nieuwe?

 

De wet legt stricte voorwaarden op voor de toekenning van geschenkcheques en één daarvan is de geldigheidsduur.

11. Aan wie mag men geschenkcheques toekennen? Aan het gehele personeel of aan een gedeelte?

 

Volgens artikel 53, 14°, WIB 92, moeten alle personeelsleden van hetzelfde voordeel genieten.

De zelfstandige bedrijfsleiders mogen ook geschenkcheques ontvangen op voorwaarde dat ze hetzelfde voordeel aan hun werknemers aanbieden. In tegendeel mag een zelfstandige natuurlijke persoon niet profiteren van het fiscale voordeel op de geschenkencheques.

12. Wat verstaat men onder « kind ten laste »?

De RSZ beschouwt een kind als zijnde « ten laste » wanneer de werknemer effectief de volledige of gedeeltelijke lasten voor dit kind op zich neemt.

13. Zijn de kosten, die voor geschenkcheques betaald worden aan de bedrijven die geschenkcheques uitgeven, professionele kosten? Zijn het toegestane uitgaven?

De kosten die bovenop de nominale waarde van de cheques moeten betaald worden aan de uitgiftemaatschappijen (drukkosten, kosten voor levering, salarissen, enz.), zijn professionele kosten en zijn dus, volgens art. 49 van het WIB 92, een toegestane uitgave voor de werkgever die geschenkcheques toekent aan zijn personeel.

14. Is de BTW, die op de dienstenprestatie betaald wordt voor de levering van geschenkcheques, aftrekbaar ? Voor wie?

Niet vrijgestelde, aan BTW onderhevige ondernemingen, die geschenkcheques aangeschaft hebben, mogen volgens de normale regels de taxatie op de  daarvoor gevraagde dienstenprestatie aftrekken, gezien zij deze uitgave doen in het kader van hun economische activiteit.

15. Wat verstaat men onder Eretekens en wat mag men geven?

Het gaat hier om officiële of burgerlijke onderscheidingen, die toegekend worden buiten het kader van de onderneming, zoals bij voorbeeld een eretitel, een decoratie, een vermelding als laureaat van de arbeid, enz.
Een onderscheiding volgend op het jubileum in de onderneming – bij voorbeeld 20 jaar in dienst – is dus niet het soort ereteken waarover we het hier hebben.

16. Mag men geschenkcheques geven aan uitzendkrachten?

In het kader van een arbeidsrelatie als uitzendkracht, is het het uitzendbureau dat de uitzendkracht tewerkstelt. Het behoort dus tot de bevoegdheid van het uitzendbedrijf zich uit te spreken over de toekenning van geschenkcheques aan zijn werknemers. Dit gezegd zijnde is het zo dat de ruimte van het uitzendbedrijf beperkt is in dit opzicht. Immers, van zodra de permanente werknemers van het bedrijf, waar uitzendkrachten tewerkgesteld zijn, geschenkcheques krijgen, moeten de uitzendkrachten daar ook van genieten.

17. Wat gebeurt er als het bedrag dat ik aan geschenkcheques toeken, hoger is dan wat vastgelegd is voor een bepaalde soort gelegenheid?

De bedragen die per type gelegenheid vastgelegd zijn, geven recht op fiscale voordelen voor de werkgever en de begunstigde. Wanneer het totaalbedrag overschreden wordt, zal het volledig toegekende bedrag aan geschenkcheques aanzien worden als salaris en zal het dus onderhevig zijn aan sociale lasten en belastbaar zijn voor de begunstigde.

18. Mag men geschenkcheques geven aan werknemers die onder bijzondere statuten werken (ex: DAC, premiecontracten, enz.)

Nee, dat is niet toegelaten.

Geschenkcheques voor uw zakenrelaties

1. Welke bedragen mag men onder vorm van geschenkcheques geven aan klanten en zakenrelaties?

 

Voor zakenrelaties is er geen maximumbedrag vastgelegd. Maar men moet een onderscheid maken tussen:
- de bedragen van maximum € 125, die tot 50% aftrekbaar zijn en waarvoor geen fiscale fiche moet opgemaakt worden;
- De bedragen van meer dan € 125, die voor 100% aftrekbaar zijn en waarvoor een fiche 281.50 en een samenvattend uittreksel 325.50 moeten ingevuld worden.

2. Moet men de naam van de begunstigde aangeven?

 

Wanneer een begunstigde niet meer dan € 125 aan relatiegeschenken per jaar krijgt van een of meerdere ondernemingen, is de opmaak van een fiche 281.50 die de begunstigde met naam noemt, niet nodig.

3. Wat gebeurt er als het bedrag van € 125 overschreden wordt?

 

Voor elk geschenk aan klanten of zakenrelaties met een waarde van meer dan € 125, moet een fiscale fiche 281.50 opgemaakt worden. Het geschenk zal dan volledig aftrekbaar zijn voor het bedrijf dat het geschenk toekent, maar het geschenk zal voor de begunstigde aanzien worden als salaris en zal dus belastbaar zijn.

4. Wat moet er op fiche 281.50 vermeld worden?

 

De fiche 281.50 moet toelaten de debiteur van de inkomsten te identificeren (zijn naam, denominatie, adres, ondernemingsnummer of het rijksregisternummer), de begunstigde van de inkomsten (naam, voornaam, denominatie, adres, ondernemingsnummer, beroep) evenals de aard van het geschenk en het bedrag.

De fiche 281.50 houdt in dat men ook de fiche 325.50 moet invullen voor de begunstigde, om de inkomsten waarover het gaat te rechtvaardigen.

5. Wat gebeurt er als ik geen enkele fiche invul?

Indien er geen fiche 281.50 opgemaakt wordt, ook als dat verplicht was (bedrag hoger dan € 125), dan zal de uitgave niet aanzien worden als een toegestane uitgave. De onderneming die de geschenkcheque schenkt, zal dus het geschonken bedrag niet kunnen aftrekken en ze zal een speciale belasting moeten betalen op het toegekende bedrag.

6. Hoe en aan welk tarief wordt de begunstigde belast?

Wanneer er een fiche 281.50 op naam van de persoon, die de geschenkcheque krijgt opgemaakt wordt (de geschenkcheque wordt dan aanzien als een voordeel in natura), wordt de begunstigde belast in zijn personenbelasting voor het ontvangen geschenk. Maar het geschenk is wel een professionele uitgave voor het schenkende bedrijf.

7. Wat mag men geven in het kader van een tombola?

De voorwaarden zijn identiek aan die van het zakelijk geschenk, maar daarbij komt nog de vereiste een bewijs te leveren van de aanvraag tot organisatie van een tombola aan de financiële instanties.

Wat staat er in de wet ?

Afhankelijk van de gelegenheid en de persoon voor wie hij bestemd is, is de Cadeau Pass® van Sodexo fiscaal voordelig en vrijgesteld van sociale lasten. (K.B. 13.07.2007).

 
Jaarlijks maximumbedrag (incl. BTW) per type gelegenheid en per werknemer
Aftrekbaarheid
Vrijgesteld van RSZ
Non imposable pour le bénéficiaire
Voor uw medewerkers, voor welke gelegenheid?
Eindejaarsfeesten (Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar)
€ 35 + € 35 par kind ten laste
100%
Eervolle onderscheiding
€ 105
100%
Pensionering
€ 35/dienstjaar min. € 105 en max. € 875
100%
Huwelijk of wettelijke samenwoonst
€ 200
100%
Anciënniteit 25 jaar / Anciënniteit 35 jaar
1x maandelijkste brutoloon / 2x maandelijkse brutoloon
/
Speciale gelegenheden (verjaardag van
het bedrijf, gelukkige evenementen ... )
Geringe waarde*
/

 

Als relatiegeschenk
Meer dan € 125 per jaar en per begunstigde
Fiscale fiche (281.50)
100% aftrekbaar
Minder dan € 125 per jaar en per begunstigde
Geen fiscale fiche
50% aftrekbaar


*€50 volgens circulaire Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002

 

Het Cadeau Pass® netwerk, de geschenkcheque van Sodexo !

De Cadeau Pass® wordt in meer dan 10.000 handelszaken aanvaard.
U herkent ze gemakkelijk dank zij deze Cadeau Pass® sticker.

Sticker Eco Pass
» Download de aankoopbrochure van de Cadeau Pass®  

 

Groot distributie


Fashion - Schoenen - Optiek - Accessoires

Fashion, Chaussures, Accesoires
Fashion, Chaussures, Accesoires

Diversen


Familie & Vrije tijd


Telecom - Electro - HIFI


Parfumerie - Welzijn - Optiek


Reizen - Restaurants

 

Commerciële dienst +32 (0)2 547.55.05
Ze spreken erover

In de geest van kerstmis !

Ik krijg elk jaar enkele Cadeau Pass® van mijn werkgever voor de eindjaarsfeesten. Gegeven het feit dat ik 2 kinderen ten laste heb, bedraagt het bedrag van mijn Cadeau Pass € 105 netto. Het is een echt kerstgeschenk voor mij omdat ik eindelijk zelf mijn cadeau kan kiezen of deze zelfs uitgeven aan mijn dagelijkse boodschappen. Ik moet bekennen dat ik de klassieke doos pralines of fles Champgne niet mis. Mijn eigen cadeau kunnen kiezen en tegelijkertijd één of twee cheques kunnen schenken aan een associatie, geeft echt de geest van Kerstmis weer!

Sven 36 jaar